Prebieha údržba systému!

Obchodné podmienky

Doprava a platba

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVEJ LEKÁRNE tm-lekaren.sk

 

ČLÁNOK I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Obchodná spoločnosť LTM PROELK, s.r.o., so sídlom Trnavská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 596 085, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 65646B je držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni Trnavské mýto – prevádzka nachádzajúca sa v Lekárni Trnavské mýto, Bratislava 831 04(ďalej len „Verejná lekáreň“) a súčasne je táto spoločnosť oprávnená vykonávať internetový výdaj liekov pod označením internetová lekáreň tm-lekaren.sk na doméne www.tm-lekaren.sk (ďalej len „internetová lekáreň“).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky internetovej lekárne tm-lekaren.sk (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi internetovou lekárňou ako predávajúcim a kupujúcim, ktorým môže byť aj spotrebiteľ, vznikajúce z kúpnej zmluvy na diaľku, pri dodávke objednaného tovaru, reklamáciách a sťažnostiach, prípadne v súvislosti s nimi. Tieto VOP sú vypracované v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, zákona o liekoch a vyhlášky o internetovom výdaji liekov. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete.

Neoddeliteľnou súčasťou VOP je Reklamačný poriadok, ktorým sa upravuje postup pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetovej lekárne tm-lekaren.sk, prípadne postup vybavovania sťažností a podnetov, a práva zmluvných strán z toho vyplývajúce.

Orgánom dozoru je:
pre doplnkový tovar internetovej lekárne: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavu, Prievozská 32, 827 99 Bratislava,
pre lieky a zdravotnícke pomôcky: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
pre veterinárne lieky: Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv, Biovetská 34
P.O. Box 52c, 949 01 Nitra
pre kozmetiku a výživové doplnky : Regionálny úrad verejného zdravotníctva, SR, Limbova 6, 917 09 Trnava
pre potraviny: Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava
pre zdravotnícke pomôcky, ktoré sú určené na meranie: Slovenský metrologický inšpektorát - SMI 
Geologická 1, 821 06 Bratislava

ČLÁNOK II
DEFINÍCIE A SKRATKY

Zákon o liekoch - zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne iný zákon upravujúci podmienky prevádzkovania lekárne a internetového výdaja;
Vyhláška o internetovom výdaji liekov – vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie;
Zákon o ochrane spotrebiteľa – zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku – zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
Internetová lekáreň – internetový výdaj liekov prevádzkovaný spoločnosťou LTM PROLEK, s.r.o. so sídlom Trnavská 1, Bratislava 831 07, IČO: 45 596 085 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 65646/B na doméne www.tm-lekaren.sk  v zmysle § 22 zákona o liekoch a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky;
Verejná lekáreň – je prevádzka verejnej lekárne LTM PROLEK, s.r.o. nachádzajúca sa na adrese Trnavská 1, Bratislava 831 07;
Predávajúci alebo prevádzkovateľ - spoločnosť LTM PROLEK, s.r.o. so sídlom Trnavská 1, Bratislava 831 07, IČO: 45 596 085 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 65646/B
Odberné miesto/miesta – verejná lekáreň, Lekáreň Trnavské mýto, Trnavská 1, Bratslava 83107 umiestnené na území Slovenskej republiky, majúce oprávnenie na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni. V odbernom mieste je možná priama platba (hotovostná alebo bezhotovostná)
Kupujúci alebo zákazník – akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru prostredníctvom internetovej lekárne predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;
Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka – produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetovej lekárne, pričom môže ísť o lieky, zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment;
Kúpna cena – cena uvedená na stránke www.tm-lekren.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné;
Súvisiace náklady – predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním udanú adresu (najmä poštovné) a náklady súvisiace so zaplatením (=zvoleným spôsobom platby) tovaru kupujúcim (najmä dobierka).
Zmluvné strany – predávajúci a kupujúci;
Lieky – humánne a veterinárne lieky registrované v SR, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo na veterinárny lekársky predpis,
Liek s obmedzeným výdajom – prevádzkovateľ si vyhradzuje právo u určitých druhov liekov obmedziť predávané množstvo, prípadne odmietnuť predaj takéhoto lieku
Zdravotnícke pomôcky – zdravotnícke pomôcky, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov, okrem aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok, diagnostických zdravotných pomôcok in vitro, zdravotníckych pomôcok III. skupiny a implantovateľných a invazívnych zdravotníckych pomôcok na dlhodobé používanie IIa. skupiny alebo IIb. skupiny;
Doplnkový sortiment - kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov;
VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky pre nákup a predaj tovaru prostredníctvom internetovej lekárne.


ČLÁNOK III
OBJEDNÁVANIE TOVARU

1. Kupujúci si objednáva tovar z internetovej lekárne na základe ponuky uvedenej na stránke www.tm-lekaren.sk, a to prostredníctvom elektronického objednávkového formulára. Podľa § 22 ods. 4 písm. a) a b) Zákona o liekoch môže predávajúci vydať humánny liek s obsahom drogového prekurzora len v takom počte balení, v akom je to potrebné na jeden liečebný cyklus.
2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je riadne vyplnenie všetkých povinných polí objednávkového formulára.
3. Riadne vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke, oznámenie o prijatí objednávky, ktorá obsahuje sumarizáciu objednávky. Oznámenie o prijatí objednávky sa považuje za akceptovanie objednávky.
5. Každej objednávke bude priradené jedinečné číslo zásielky umožňujúce sledovanie chronologického priebehu vybavenia objednávky od okamihu prijatia objednávky až po jej konečné vybavenie.
6. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie predávajúceho kupujúcemu. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu a Súvisiace náklady (s výnimkou podľa Článku V, bod 9. týchto VOP).
7. Aktuálna ponuka tovarov a ich cena je platná po dobu, po ktorú je uvedená na webovej stránke internetovej lekárne.
8. Podmienkou nákupu nie je registrácia na stránke internetovej lekárne.

ČLÁNOK IV
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zaplatenia kúpnej ceny. V prípade platby kúpnej ceny prostredníctvom dobierky je kupujúci povinný si tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu ako aj Súvisiace náklady (poštovné, dobierka). Neprebratie dobierky kupujúcim bez odstúpenia od zmluvy oprávňuje predávajúceho vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady.
2. Kúpne ceny tovaru uvedené na stránke  www.tmlekaren.sk sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim a sú platné iba pre internetovú lekáreň, nie pre Kamennú lekáreň.
3. Všetky kúpne ceny sú v EUR (€) a vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške.
4. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú okamihom  uhradením v hotovosti (na dobierku) pri dodávke tovaru prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra.
5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim .
6. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
Hotovostne - na dobierku, prostredníctvom pošty alebo zmluvného kuriéra pri prevzatí tovaru alebo priamou platbou v Verejnej lekárni Lekáreň Trnavské mýto, Trnavská 1, Bratislava 83104.
7. Ku kúpnej cene budú pripočítané Súvisiace náklady podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s kúpnou cenou.
8. Odovzdanie tovaru kupujúcemu je možné až po (alebo súčasne s) úplnom zaplatení kúpnej ceny, pokiaľ nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
9. Kupujúcemu bude na kúpnu cenu vystavená predávajúcim faktúra, ktorá mu bude zaslaná spolu s tovarom a slúži zároveň ako daňový doklad.
10. Všetky akcie uvedené v internetovom obchode platia do vypredania zásob, ak nie je výslovne uvedené inak.
11. Podrobné podmienky platby nájdete na  www.tm-lekaren.sk v sekcii  DOPRAVA a PLATBA.

ČLÁNOK V
DODACIE PODMIENKY

1. Objednaný tovar bude odovzdaný kupujúcemu zvoleným spôsobom – podľa objednávky, a to odoslaním (poštou alebo zmluvným kuriérom) alebo si ho kupujúci vyzdvihne osobne v Verejnej lekárni. 
2. Lehota na doručenie tovaru sa odvíja aj od toho, či má predávajúci objednaný tovar na sklade alebo ho musí objednať u distribútora, a tiež v prípadoch platby kúpnej ceny bezhotovostne, od zaplatenia kúpnej ceny.
2.1 Ak má predávajúci tovar na sklade a kupujúci si zvolil hotovostnú platbu (dobierka), predávajúci zabezpečí jeho odoslanie kupujúcemu najneskôr druhý nasledujúci pracovný deň po akceptácii objednávky predávajúcim.
2.2 Ak predávajúci nemá tovar na sklade, vo všetkých prípadoch predávajúci objednávku vybaví v lehote do 5 pracovných dní (víkend sa nepočíta). Výnimkou je prípad, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu a v tejto lehote ešte nie je zaplatená kúpna cena. V takomto prípade predávajúci odošle tovar nasledujúci pracovný deň po obdržaní kúpnej ceny za tovar, ak už medzitým predávajúci neodstúpil od zmluvy.
Dodacie lehoty Slovenskej pošty v prípade služby Balík na poštu a v prípade služby Balík na adresu sú nasledujúci pracovný deň odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie a dodacie podmienky kuriéra ( spol. InTime) - jeden pracovný deň odo dňa odovzdania zásielky predávajúcim na odoslanie pre kupujúceho.
3. V prípade osobného odberu tovaru vo Verejnej lekárni alebo v odbernom mieste pošle predávajúci kupujúcemu potvrdzujúci e-mail, že tovar je pripravený na prevzatie vo Verejnej lekárni.
4. Vo výnimočnom prípade môže byť pri konkrétnom tovare na internetovej stránke www.tm-lekaren.sk uvedená dlhšia dodacia lehota ako podľa bodu 2. tohto článku V týchto VOP; v takomto prípade bude tovar dodaný v tomto termíne.
5. V prípade, že objednaný tovar nie je výnimočne možné dodať v uvedenom termíne alebo tovar nie je na území Slovenskej republiky dostupný vôbec, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o  náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). Informácia podľa predchádzajúcej vety zaslaná predávajúcim kupujúcemu sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci súhlasí s podmienkami nového návrhu, a kupujúci zašle jeho súhlas (akceptáciu) návrhu, doručením akceptácie návrhu vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s novým návrhom alebo neodpovie, kúpna zmluva nevznikne.
6. Ak predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a kupujúci s predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení podľa predchádzajúceho bodu 5, je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu do štrnástich (14) dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru
7. Kupujúci je povinný tovar prevziať, pri dodaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, a prípadné nedostatky okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky.
8. V každom balíku je priložená faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.
9. Pri objednávke nad 30,- € vrátane DPH si predávajúci nebude účtovať náklady na doručenie; to neplatí o poplatku za spôsob platby na dobierku, ktorý sa pri tomto kupujúcom zvolenom spôsobe platby účtuje vždy a je uvedený na www.tm-lekaren.sk v sekcii DOPRAVA A PLATBA. Žiadne náklady na doručenie nebude predávajúci účtovať ani pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim vo Verejnej lekárni.
10. Pri osobnom odbere tovaru voVerejnej lekárni je predávajúci, resp. jeho zamestnanec oprávnený si od kupujúceho vyžiadať okrem čísla objednávky aj doklad totožnosti k nahliadnutiu, aby si overil správnosť výdaja objednávky. Predávajúci, resp. jeho zamestnanci nie sú oprávnení údaje z dokladu totožnosti nijakým spôsobom evidovať, zaznamenávať ani kopírovať. V odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený tovar nevydať osobe, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť alebo ktorej totožnosť je iná ako kupujúceho, pričom nejde ani o jeho rodinného príslušníka či splnomocnenca.
11. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky. Objednávky z iných krajín posúdi predávajúci individuálne podľa platnej legislatívy. Výška Súvisiacich nákladov ako aj dodacie lehoty platia iba pri objednávkach v rámci Slovenskej republiky.
12. O stave objednávky sa môže kupujúci informovať telefonicky na čísle +421 901 757 058 alebo e-mailom u predávajúceho na eshop@tm-lekaren.sk.
13. Presné podmienky prepravy a Súvisiace náklady sú uvedené na  www.tm-lekaren.sk v sekcii  DOPRAVA A PLATBA.

ČLÁNOK VI
ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

Reklamačné podmienky a možnosti vrátenia liekov a zdravotníckych pomôcok sa v dôsledku platnej legislatívy na úseku liekov môžu odlišovať od podmienok pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie v prípade nákupu doplnkového sortimentu.

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu pri doplnkovom sortimente (§ 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku) použite reklamačný protokol:
1.1 Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je doplnkový sortiment (napr. kozmetika, výživové doplnky, čaje, detská výživa a pod.) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
1.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy osobne vo Verejnejej lekárni počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu: eshop@tm-lekaren.sk  alebo písomne na adresu Verejnej lekárne (lekáreň Trnavské mýto, Trnavská 1, Bratislava 83104) alebo sídla spoločnosti (LTM PROLEK, s.r.o., Trnavská 1, Bratislava 83104). Kupujúci môže použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je umiestnený na stránke www.tm-lekaren.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.
1.3 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie zvolené spotrebiteľom a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.
1.4 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
1.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je o. i. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného pre osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
2. Reklamáciu liekov a zdravotníckych pomôcok/odstúpenie od kúpnej zmluvy upravuje čl. VII týchto VOP a REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE.
3. Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
4. Reklamačné podmienky tovaru sú uvedené v  REKLAMAČNOM PORIADKU INTERNETOVEJ LEKÁRNE.

ČLÁNOK VII
OSOBITNÉ USTANOVENIE PRE VRÁTENIE LIEKU ALEBO ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

1. Kupujúci môže  vrátiť LIEK, ak zásielka obsahuje 
a) liek v inej liekovej forme, v inom množstve liečiva v jednej dávke lieku alebo v inej veľkosti balenia, ako bol objednaný, 
b) iný počet balení lieku, ako bol objednaný, 
c) liek s dátumom exspirácie kratším, ako je čas liečby zaslaným liekom pri dodržaní dávkovania lieku v súlade s údajmi uvedenými v písomnej informácii pre používateľov lieku,
d) poškodený vnútorný obal lieku, 
e) liek bez písomnej informácie pre používateľa lieku alebo písomnú informáciu pre používateľa lieku, ktorá nie je v štátnom jazyku alebo v inom jazyku ako v štátnom jazyku, ak ide o písomnú informáciu pre používateľa lieku podľa § 22 ods. 6 písm. a) zákona o liekoch, 
f) liek s inou šaržou, ako je šarža uvedená na dodacom liste.
2. Kupujúci môže vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje 
a) poškodenú zdravotnícku pomôcku, 
b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný, 
c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie, 
d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, 
e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
3. Lieky a zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto Článku VII týchto VOP do siedmich (7) dní od ich prevzatia kupujúcim s tým, že na ich vrátenie kupujúci môže použiť Formulár na vrátenie lieku alebo zdravotníckej pomôcky zverejnený na webovej stránke www.tm-lekaren.sk, a to nasledovným spôsobom:
a. odovzdaním lieku / zdravotníckej pomôcky v Verejnej lekárni (lekáreň Trnavské mýto, Trnavská 1, Bratislava 83104)) počas prevádzkovej doby ; alebo
b. zaslaním poštovej zásielky na adresu Verejnej lekárne (lekáreň Trnavské mýto, Trnavská 1, Bratislava 83104) alebo sídla spoločnosti (LTM PROLEK, s.r.o., Trnavská 1, Bratislava 83104)). Zásielka musí obsahovať vrátený liek / zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia liek / zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia.
4. Vrátené lieky, resp. zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.
5. Ak ide o liek / zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov podľa bodov 1. a 2. tohto Článku VII VOP, predávajúci je povinný prevziať vrátený liek alebo zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia lieku / zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.
6. Ak sa nejedná o vrátenie lieku / zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov  uvedených v bode 1. resp. 2. tohto článku (t.j. § 6 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012); je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar. Ak bolo vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v bodoch 1. resp. 2. tohto článku, vrátenie lieku/zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenému lieku/ zdravotníckej pomôcke.

ČLÁNOK VIII
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje kupujúcich v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOÚ“) je spoločnosť LTM PROLEK, s.r.o. so sídlom Trnavská 1, Bratislava 83104) IČO: 45 596 085 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č. 65646/B.

2. Osobné údaje kupujúceho (predovšetkým meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefonický a e-mailový kontakt, bankové spojenie) spracúva prevádzkovateľ, resp. sprostredkovateľ bez súhlasu kupujúceho ako dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov kupujúceho je ust. § 10 ods. 3 písm. b) ZOÚ v spojitosti s § 4 ods. 2 písm. b) a nasl. Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z.z.. Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a riadneho vybavenia predaja a dodania tovaru, prípadne následnej reklamácie prostredníctvom internetovej lekárne a účtovnej evidencie obchodných prípadov. Osobné údaje sú takto spracovávané vždy iba na žiadosť kupujúceho, za identickým účelom ako je uvedené vyššie v tomto článku a nebudú používané na žiadny iný účel. Zriadenie zákazníckeho konta nie je podmienkou pre realizovanie nákupu.
3. Spracúvanie osobných údajov je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie predaja a dodania tovaru a vybavenia jeho prípadnej reklamácie, najdlhšie po dobu 10 rokov odo dňa získania osobných údajov..
4. Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci môže poskytnúť a sprístupniť niektoré osobné údaje uvedené v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu (kuriér, pošta, banka a pod.). Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín ani osobné údaje nezverejňuje.
5. Kupujúci, ako dotknutá osoba má najmä právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

ČLÁNOK IX
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže spotrebiteľ svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatniť aj cestou alternatívneho riešenia sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
2. Podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), spotrebiteľ môže akékoľvek svoje práva a nároky voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.
Spotrebiteľ alebo predávajúci môžu uplatniť svoje práva a nároky prostredníctvom platformy riešenia on-line sporov podaním sťažnosti na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte predávajúceho na eshop@tm-lekaren.sk.

ČLÁNOK 7
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prílohou týchto VOP je a REKLAMAMČNÝ PORIADOK INTERNETOVEJ LEKÁRNE tm-lekarne.sk.
2. Kupujúci  odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP oboznámil v znení, v akom boli uverejnené na internetovej stránke www.tm-lekaren.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2016.
4. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho www.tm-lekaren.sk, ak nie je na webovom sídle alebo vo VOP uvedená iná informácia; ustanovenie § 3 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku týmto nie je dotknuté (t.j. informácie zaslané spotrebiteľovi podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 102/2014 Z.z. zostávajú neoddeliteľnou súčasťou už uzatvorenej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán).

 

hore

Doprava a platba

 1. GLS - Dobierka
  • Cena za dopravu sa neúčtuje pri objednávke nad 69,00 € a do hmotnosti 5kg
  • Cena za dopravu a platbu je 3,50 €
 2. Osobný odber - Lekáreň Trnavské Mýto, Bratislava - V hotovosti
  • Tovar sa dá ZADARMO osobne prevziať na adrese:
  • Lekáreň Trnavské Mýto, Trnavská 1, 83104 Bratislava
  • DÔLEŽITÉ: Pri osobnom odbere vždy počkajte na zaslanie potvrdzujúceho e-mailu o tom, že je Váš tovar pripravený na vyzdvihnutie, inak je možné, že tovar nebude k odberu pripravený !!!

hore